COP26 - löften om att hindra avskogning

Mer än 100 länder enas om att stoppa och vända världens avskogning till 2030 vid COP26. Detta beslutades den 2 november och var det första stora beslutet från konferensen. Även om detta inte är ett nytt förslag är det denna gång fler länder som deltar i finansiering av kampanjer mot avskogning.Problemet med avskogning

Förlusten av träd påverkar djurlivet, ekosystemen, vädermönster och klimatet. Skogarna täcker cirka 30 procent av världens landyta, men de försvinner i alarmerande takt och måste därför skonas och skyddas.


Träden är viktiga för att binda koldioxid, och genom att avverka dem släpps mer koldioxid ut i atmosfären, vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Den största delen av avskogningen sker i Afrika och Latinamerika och hotar 250 miljoner människor som lever i skogs- och savannområden. Dessutom lever 80 procent av alla landlevande djur och växter i skogar och de påverkas också starkt av att träd avverkas. Betning av boskap och gruvdrift är några av orsakerna till avskogning, men den främsta orsaken är jordbruksexpansion. Dessutom står skogsbruksmetoder, skogsbränder och urbanisering för resten.


Mer konkreta lösningar

I Glasgow leaders’ declaration on forests and land use, länderna har kommit överens om att bevara skogar och andra terrestra ekosystem men också att påskynda deras återställande. Dessutom anges genomförande och omarbetning av jordbrukspolitiken för att stimulera ett hållbart jordbruk, främja livsmedelstrygghet och gynna miljön. Att utforma handels- och utvecklingspolitik på internationell och nationell nivå som främjar hållbar utveckling och som inte orsakar avskogning är också ett åtagande.


Att öka landsbygdssamhällenas motståndskraft är också viktigt när det gäller avskogning. Eftersom dessa samhällen ofta påverkas mycket av avskogningen har regeringarna enats om att fokusera på att stärka samhällets egenmakt, erkänna skogens många olika värden och erkänna ursprungsbefolkningarnas rättigheter.


Det krävs en förändring av markanvändningen för att försöka uppfylla Parisavtalet och minska sårbarheten för klimatförändringens effekter. Besluten verkar dock vara lite vaga, vilket inte är förvånande, eftersom olika nationella regeringar kommer att behöva genomföra särskilda åtgärder som är skräddarsydda för varje lands behov.


Vad händer härnäst?

År 2014 antogs en internationell pakt - New York Declaration on Forests - som syftade till att stoppa avskogningen till 2030, men avskogningen fortsatte ändå. Nu kan vi bara vänta och se om dessa löften verkligen kommer att uppfyllas i stället för att bli en besvikelse. Beslut av den här storleksordningen ger oss hopp, och samtidigt som de ökar regeringarnas engagemang ökar de också allmänhetens medvetenhet om avskogning. Även om de flesta besluten fattas på regeringsnivå är en välinformerad befolkning i miljöfrågor också en viktig aspekt för en hållbar utveckling i framtiden.Av Joana Rebola, Leafymade team

31 visningar

Liknande inlägg

Visa alla